Služby · 29.4.2023

Pomoc potřebným

Pojďme si nejprve přiblížit termín pečovatelská služba. Jde v podstatě o službu, která se provádí buď přímo v terénu, nebo ambulantně a je určena těm, kteří mají nějakým způsobem omezenou schopnost postarat se o sebe sami. A to z různých důvodů. Z důvodu věku, nemoci, postižení. Pečovatelská služba se neomezuje jen na klienty se sníženou schopností soběstačnosti. Poskytuje svou pomocnou ruku i v rodinách s dětmi. Svou působností patří pečovatelská služba do okruhu sociálních služeb, má své zákonné zakotvení i vyhlášku MPSV.
ruce na holi

Kdo a co

Výkon pečovatelské služby nemůže samozřejmě provozovat každý a za jakýchkoliv podmínek. Zákon o sociálních službách přesně definuje, kdo může tyto služby poskytovat a i jakým způsobem. Pro činnost pečovatelské služby je především třeba se zaregistrovat a dále se pojistit pro případ odpovědnosti. Registrovat se mohou poskytovatelé do registru sociálních služeb, který je k nalezení na příslušném krajském úřadě. Mezi poskytovatele pečovatelských služeb řadíme fyzické osoby, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, ale i kraj nebo obec.
Základní ideou pečovatelské služby je snaha o zvýšení nebo alespoň udržení stávající kvality života klientů v jejich domácím prostředí a snaha o minimalizaci sociální exkluze. Z konkrétních úkonů můžeme jmenovat například pomoc při běžných činnostech při hygieně, příprava a poskytnutí stravy, úklid domácnost, vyřízení nutných pochůzek, doprovod k lékaři.
muž na vozíku

A za kolik

Ani u tak prospěšné činnost nelze očekávat, že bude klientům poskytována zcela zdarma, i když se zde najdou určité výjimky. Příjmy pro poskytovatele pak plynou z více zdrojů. Jde především o příjmy ze strany uživatelů služeb, dále pak ze státního rozpočtu, z různých dotací, evropských fondů, různých příspěvků a darů. V tomto systému existuje i bezplatná péče pro klienty a to především pro rodiny s malými dětmi, dále účastníkům odboje a lidem, kteří jsou účastni rehabilitace podle příslušného zákona. Bezplatná pečovatelská služba se vztahuje i na osoby, které byly v táborech nucených prací a konečně i jejich pozůstalým manželkám nebo manželům.